Koszarawa Bystra i Krzyżówki

Twoja szkoła w malowniczej okolicy

Nasza Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach: w Koszarawie i w Krzyżówkach. Te miejscowości wiele łączy. Są malowniczo położone wysoko w górach Beskidu Żywieckiego, z dala od pędu i zgiełku. 

Co nas wyróżnia?

Staramy się w jak największym stopniu korzystać z tak przyjaznego, pełnego zieleni i ciszy otoczenia. Spędzamy wiele czasu na świeżym powietrzu podczas przerw szkolnych, wychodzimy do leśnej klasy i leśnego przedszkola, organizujemy wycieczki górskie i zajęcia w plenerze.

Zobacz, co nas wyróżnia!

uczennica lekka jak piórko
advanced divider

Funkcjonowanie

Uczymy się w grupach łączonych (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII), realizując założenia pedagogiki Marii Montessori. Codzienne zajęcia z pracy własnej stanowią ważną część naszego planu zajęć. Staramy się, by dzieci zdobywały wiedzę przez własne doświadczenia i pracę na konkretnym materiale dydaktycznym. Kładziemy nacisk na budowanie dobrych relacji między uczniami. 

Obecność dzieci z różnych grup wiekowych sprawia, że nasi wychowankowie mogą wiele czerpać ze wspólnych zajęć. Obserwują swoją pracę, wzajemnie motywują się do działania, inspirują i pomagają sobie. Uczą się od innych, a także sami próbują przekazywać swoje doświadczenia i pomysły. Kameralność klas sprawia, że nauczycielom łatwiej jest dostrzec indywidualne potrzeby swoich podopiecznych.

Dowiedz się więcej...

Przedszkole

W naszych przedszkolach pracujemy zgodnie z przekonaniem, że podążanie za dzieckiem i odpowiednio przygotowane otoczenie umożliwią jego najbardziej harmonijny rozwój. Ponieważ, grupy dziecięce są grupami mieszanymi, starsi pomagają młodszym w wielu czynnościach. To powoduje, iż czują się oni bardziej zmotywowani do prawidłowego zachowania oraz wykształca się w nich poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Dzień w przedszkolu rozpoczynamy pracą własną, która odbywa się w przygotowanym przez nauczyciela otoczeniu. Dziecko może w tym czasie dokonać swobodnego wyboru pomocy, która w danej chwili najbardziej je interesuje. Samo też decyduje o czasie, miejscu i formie pracy. Każdy dzień zorganizowany jest wedle stałego planu, uwzględniającego pracę własną w sali oraz długi pobyt na zewnątrz.

Nasze przedszkola we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych wprowadziły i realizują projekt „leśne przedszkola”, w którym to miejscu dzieci same wymyślają zabawy i znajdują sobie zajęcia, co sprzyja odkrywaniu przez nie świata. Z ogromnym zainteresowaniem obserwują życie mrówek, podziwiają leśne rośliny, a każda szyszka, patyk czy kamień stają się inspiracją do ciekawych zabaw. 

Ważnym elementem w koncepcji naszej pracy jest dbałość o rozwój talentów muzycznych, tanecznych i plastycznych, a także budzenie ciekawości poznawczej, pomoc dzieciom w odkrywaniu własnych możliwości, rozwijanie wyobraźni i fantazji.

Dowiedz się więcej...

Montessori

W naszej szkole większość zajęć jest prowadzona metodą Montessori, dlatego dzieci mają dużo godzin przeznaczonych na tzw. PRACĘ WŁASNĄ. Są to zajęcia, w trakcie których każdy może swobodnie zgłębiać swoje zainteresowania i rozwijać pasje. Pomagają w tym różnego rodzaju pomoce przygotowane przez nauczycieli.

Uczniowie mogą też korzystać z książek, programów multimedialnych czy Internetu. Efektem ich pracy są bardzo często książeczki zawierające opis i ilustracje wybranego przez nich zagadnienia. W trakcie pracy własnej powstają też plakaty, quizy, prezentacje.

Praca jest zindywidualizowana, odbywa się w tempie odpowiednim dla danego dziecka, bez rywalizacji. Współdziałanie w grupie kształtuje u dzieci odpowiednie nawyki społeczne. W pracy własnej bierze udział zróżnicowana wiekowo grupa uczniów w wieku od 7 do 12 lat.

Taka forma rozwoju daje młodszym dzieciom możliwość korzystania z pomocy starszych kolegów, a starsze dzieci stają się przez to bardziej empatyczne i wzrasta w nich poczucie wartości i odpowiedzialności.

Dzieci przebywają w odpowiednio urządzonej sali, tak aby każdy mógł znaleźć swoje ulubione miejsce do pracy. Nauczyciel jest osobą, która udziela wsparcia w poszukiwaniach i pracach ucznia, motywuje do podjęcia wysiłku w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Wspólnie dbamy, aby czas spędzony na pracy własnej był czasem rozwoju i samodoskonalenia.

Dowiedz się więcej...
uczeń myślący o nauce

Zajęcia muzyczno-taneczne

W naszej szkole ważne miejsce zajmuje kształcenie muzyczno-taneczno-teatralne uczniów. Dzieci poznają tajniki wiedzy muzycznej oraz ćwiczą umiejętność gry na instrumentach: fletach, dzwonkach, ksylofonach i gitarach. Realizują autorski program „Muzyka w Kolorach tęczy” autorstwa nauczycielki muzyki w naszej szkole, Karoliny Barańczuk.

To, czego nauczą się w ciągu semestru, jest wplatane w dwa duże przedstawienia: Jasełka oraz koncert na zakończenie roku szkolnego z okazji Dnia Rodziny.

Widzimy, że muzyka i ruch niezwykle stymulują każdą sferę rozwoju naszych uczniów, a uczestnictwo w przedstawieniach szkolnych rozwija takie cechy, jak: cierpliwość, pamięć, wyrozumiałość dla drugiej osoby, chęć dążenia do osiągnięcia celu i współpracę pomiędzy dziećmi i nauczycielami.

Przy naszej szkole działa dziecięca skrzypcowa kapela muzyczna.

Dowiedz się więcej...

Język angielski

W naszej szkole nauka języka angielskiego w dużej mierze opiera się na śpiewie. Zwłaszcza w przedszkolu i w młodszych klasach dzieci z łatwością przyswajają słownictwo i proste zdania, śpiewając je, jednocześnie się przy tym bawiąc i ucząc. Dzięki temu w starszych klasach konwersacja staje się dużo łatwiejsza. 

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka w klasach łączonych, dzięki czemu młodsze dzieci mają możliwość nauczenia się dużo więcej niż jest to zawarte w programie. Korzystając z pomocy montessoriańskich na pracy własnej dzieci poszerzają wiedzę zdobytą wcześniej na lekcjach. Ale język angielski u nas to nie tylko lekcje. Śpiewamy i mówimy po angielsku idąc do lasu, na wycieczkach, a także w czasie występów przy akompaniamencie szkolnej kapeli.

Dowiedz się więcej...
leśna edukacja w montessori mountain schools

Leśne klasy

W naszych szkołach, w ramach edukacji wczesnoszkolnej, odbywają się zajęcia w leśnej klasie. Uważamy, że idea leśnych zajęć stanowi znakomite dopełnienie metody Montessori.

Las jako środowisko przyrodnicze, to otoczenie pozwalające na harmonijny rozwój każdego dziecka.

Zajęcia prowadzone w otoczeniu przyrody umożliwiają uczniom polisensoryczne poznawanie świata (odgłosy, zapachy, faktury), rozbudzają ich naturalną ciekawość oraz rozwijają wyobraźnię. Podnoszą również ogólną sprawność fizyczną i koordynację ruchową.

Podczas zajęć w leśnej klasie, dzieci budują poczucie własnej wartości, kształtują pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Tutaj bardzo ważne jest współdziałanie, trudno bowiem samemu zbudować okazały szałas, czy przenieść ogromny korzeń. Doskonale widać, jak kształtują się relacje w grupie.

Badania potwierdzają, że dzieci, które mają częsty oraz bliski kontakt z naturą są: szczęśliwsze, zdrowsze (rzadsze występowanie ADHD oraz innych deficytów rozwojowych), są też lepiej przygotowane do życia w społeczeństwie i pewniejsze siebie. Chętnie podejmują wszelkiego rodzaju wyzwania, są kreatywne i twórcze. Łatwiej radzą sobie ze stresem i trudnymi  sytuacjami. Dzieci te są również wrażliwsze oraz otwarte na otaczające je środowisko. Leśna klasa jest więc znakomitym uzupełnieniem edukacji szkolnej oraz wykracza daleko poza sam przedmiot przyrody, w ramach której jest prowadzona.

Dowiedz się więcej...

WF i sport

Przywiązujemy dużą wagę do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Opiera się on na trójnogu – rozwoju intelektualnym (czyli zdobywaniu wiedzy), rozwoju społecznym oraz fizycznym. Całość przenika sfera ducha i dojrzałość do dokonywania własnych wyborów w wolności.

Jesteśmy przekonani, że właściwy rozwój sfery fizycznej jest tym elementem, który wspiera, umożliwia i daje fundament do prawidłowego rozwoju pozostałych elementów.

Naszym celem nie jest kształcenie zawodników (chociaż mamy wśród naszych absolwentów zawodników rangi europejskiej). Chcemy natomiast (poprzez bardzo zróżnicowane zajęcia, stawianie wymagań na indywidualnym poziomie każdego ucznia, częste przebywanie w terenie i na świeżym powietrzu oraz uprawianie turystyki kwalifikowanej) dać naszym uczniom wszechstronny, pełny, dający poczucie sprawczości i radości rozwój fizyczny.

W ramach lekcji wychowania fizycznego gramy w gry zespołowe, ćwiczymy gimnastykę i lekkoatletykę, mamy zajęcia z tańca.  Chodzimy na zaprawy biegowe do lasu. Lubimy wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen. Zimą organizujemy wyjazdy na łyżwy i narty zjazdowe. Stałym punktem programu w szkole w Krzyżówkach są zimą narty biegowe, a latem wyprawy górskie.

Dowiedz się więcej...
radosna postać witająca na stronie montessori mountain schools

Inne działania

Klasa lekcyjna, a nawet pracownia Montessori, czasami są zbyt ciasne i zbyt ograniczające potrzeby rozwoju naszych wychowanków. Dlatego też nie boimy się opuścić murów szkolnych i udać w świat, który czasami fascynuje, pociąga, a czasami stawia wymagania, na które musimy być przygotowani. Stąd nasze pomysły na wycieczki i wyprawy oraz zajęcia pozaszkolne, których nie traktujemy jako zabicie czasu, ale integralną część procesu edukacyjnego.

Tutoring – (ang. tutor – opiekun, nauczyciel, mistrz) – to pomysł zaczerpnięty ze świata i przećwiczony w naszym Gimnazjum Montessori w Koszarawie, skierowany do klas VII – VIII. Uczeń sam wybiera nauczyciela, do którego jest mu najbliżej lub ciekawi go jego przedmiot albo hobby. A co potem się dzieje zależy tylko od ich fantazji – bo mogą to być kółka tematyczne, rozmowy, pomoc w załatwieniu trudnej sprawy, wspólne omawianie rozwoju ucznia, dodatkowe zajęcia, tworzenie wspólnych projektów, udział w koncertach, warsztatach tematycznych. Forma tutoringu często zależy nie od nauczyciela, ale od tego, jak mocno w proces rozwoju zaangażowany jest uczeń.

Rejs – od kilku lat z ekipą starszych uczniów wybieramy się we wrześniu na rejs żeglarski po największych polskich jeziorach. Rejs poprzedzony jest przygotowaniami, podziałem obowiązków – tak, by każdy mógł poczuć się współodpowiedzialny za całą wyprawę. Choć brzmi to prozaicznie – rejs w opinii zarówno nastolatków jak i opiekunów jest czasem wyjątkowym czasem bliskości (tej duchowej, gdy fale rozbijają się o dziób i o burty łajby), ale i fizycznej, gdy dzieli się małą przestrzeń ze swoimi kolegami i koleżankami. To czas ścierania się charakterów, intensywnej nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach i czytania przyrody, która nas otacza, poznawania praw fizyki, które pozwalają płynąć łodzi do przodu, choć wiatr wcale nie wieje od tyłu.

Zielona szkoła – to nasza wariacja na temat założeń Marii Montessori – jedziemy wszyscy (uczniowie wszystkich klas ze szkoły) do Zakopanego w ostatnim tygodniu nauki i pracujemy   w grupach, które sami sobie wybieramy – przyrodniczej, sportowej, tanecznej, plenerowej, górskiej, filmowej, żeglarskiej, przedszkolnej (choć co roku zdarza się, że grupy są nieco inne). Nie dobieramy się ze względu na wiek, ale na zainteresowania. Taka nasza trzydniowa praca własna w terenie. Wielką zaletą naszej zielonej szkoły jest fakt, że jesteśmy razem – od przedszkola do gimnazjum, a to rodzi mocne poczucie wspólnoty.

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja

Z radością rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do naszego przedszkola i szkoły w Koszarawie Bystrej oraz w Krzyżówkach.

Zasady rekrutacji dotyczą wszystkich nowych uczniów i przedszkolaków bez względu na miejsce zamieszkania. Rodzice starający się o przyjęcie do szkoły po naszym przedszkolu również biorą udział w rekrutacji.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz elektroniczny i złożyć go w Biurze Szkół Fundacji do dnia 19 kwietnia 2024 roku.
Direction Arrows
Krok 1
Porozmawiaj z nami

Porozmawiaj z nami

W następnym kroku skontaktują się z Państwem nasi wychowawcy, którzy umówią się na spotkanie i poprowadzą przez następne etapy.
Direction Arrows
Krok 2
Piknik / wycieczka

Piknik / wycieczka

Rekrutacja dla przedszkola i klas 1-3 kończy się udziałem w pikniku rekrutacyjnym (oboje rodzice wraz z dziećmi). Ostatnim etapem dla uczniów klas 4-8 jest udział w wycieczce górskiej.
Krok 3

Ostatni dzień składania formularza:
19 kwietnia 2024 roku

Piknik rekrutacyjny dla klas 1-3 SP i przedszkolaków:
7 maja 2024 roku (godzina 16.00)

Wycieczka dla uczniów klas 4-6 SP:
termin przekażemy zainteresowanym w późniejszym terminie

Wyniki rekrutacji:
zostaną ogłoszone w dniu 10 maja 2024 roku.

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Koszarawie Bystrej.

Dyrektor szkoły: Miłosz Barańczuk

Telefon

+48 33 445 45 33 wew. 514

miejsca w których działamy

Adres

Koszarawa 675

34-332 Koszarawa

Mamy Ci tyle do przekazania!

radosna postać witająca na stronie montessori mountain schools

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz się dowiedzieć o nadchodzących wydarzeniach, które organizujemy w całej Polsce, koniecznie zapisz się do newslettera. Zadbamy o to, aby docierały do Ciebie tylko najważniejsze wiadomości!

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!