FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które podzieliliśmy dla Waszej wygody na kilka kategorii. 

Rekrutacja

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to szczególna formuła realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki określonego w  art. 35 ustawy Prawo oświatowe. Dyrektor Szkoły w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić na realizacje tych obowiązków poza szkołą, przy spełnieniu wymagań określonych w art. 37 ustawy Prawo oświatowe.

W formule tej to rodzice/opiekunowie prawni ucznia przyjmują na siebie obowiązek realizacji podstawy programowej przez ucznia i sprawdzenie jej realizacji w drodze egzaminów klasyfikacyjnych. 

Ile kosztuje edukacja domowa w MMS?

Nauka we wszystkich szkołach prowadzonych przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi  jest bezpłatna.

Jak zapisać się do szkoły?

Aby zapisać ucznia do szkoły rodzice albo opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych.

W pierwsze kolejności odwiedź stronę poświęconą rekrutacji, gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji. 

Czy powinienem zapisać się do szkoły w swoim województwie?

Nie, od dnia 1 lipca 2021 nie obowiązuje już reguła rejonizacji zapisów na edukację domową w/g województw. Każdy Uczeń zamieszkały na terenie RP może poprosić o zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w wybranej przez siebie szkole.

Jakie dokumenty należy przygotować przed przyjęciem do szkoły?

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie poświęconej rekrutacji.

Czy potrzebuję opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Nie, opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest już konieczna do zapisania się do edukacji domowej.

Czy po zakończeniu jednego etapu edukacji i rozpoczynaniu kolejnego w naszych szkołach należy dostarczyć wszystkie dokumenty dodatkowe - np. opinie PPP o dysgrafii?

Tak. Uczeń, który rozpoczyna naukę w nowej szkole musi złożyć komplet dokumentów, w tym- o ile posiada – opinie z PPP  (dot. dysgrafii, dyskalkulii, itp.) orzeczenia  o niepełnosprawności. Dokumenty te nie są automatycznie przekazywane  z jednej szkoły prowadzonej przez naszą Fundację do innej szkoły Fundacji.

Czy przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych wymagany jest oryginał świadectwa z ostatniej klasy?

Tak. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć oryginał świadectwa z ostatnio ukończonej klasy. 

W odniesieniu do uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową dyrektor tej szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. Można wówczas przedłożyć tak poświadczoną kopię świadectwa i zaświadczenia.

Możliwe jest także przedłożenie w procesie rekrutacji  notarialnie poświadczonej kopii świadectwa lub zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty, a także świadectwa promocyjnego uzyskanego po ukończeniu danej klasy.

Czy dziecko 6-letnie może rozpocząć obowiązek szkolny w kl. 1 w edukacji domowej?

Od 1 września 2019r. Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo oświatowe dziecko 6-letnie, na wniosek rodziców, może zostać przyjęte do klasy I szkoły podstawowej i tym samym zostać objęte obowiązkiem szkolnym , przy czym jest to możliwe, jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czy dla Dzieci z klasy 0 w edukacji domowej przygotowuje się zaświadczenie o gotowości szkolnej?

Nie, dla Dzieci realizujących klasę 0 w ramach edukacji domowej nie przygotowuje się informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rok szkolny

Czy jest możliwość powtarzania klasy w ED?

Nie. Przepisy prawa oświatowego nie dopuszczają możliwości powtarzania klasy w trybie edukacji domowej.

Czy w roku szkolnym można zrealizować podstawę programową z dwóch klas?

W ciągu jednego roku szkolnego możliwa jest realizacja przez ucznia edukacji domowej podstawy programowej z dwóch klas, ale tylko w klasach I i II szkoły podstawowej.

Uczniowie klas od IV do VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie liceów mogą realizować w jednym roku szkolnym podstawę programową z dwóch lub więcej klas tylko w trybie stacjonarnym, po uzyskaniu zgody na indywidualny tok nauki.

Czy w razie konieczności jest możliwość korzystania z pomocy nauczyciela?

Przepisy prawa oświatowego uprawniają ucznia edukacji domowej  do skorzystania z konsultacji dotyczących przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zasady i formy organizacji takich konsultacji określa dyrektor szkoły.

Czy można brać udział w olimpiadach organizowanych przez lokalne kuratorium oświaty?

Tak, udział w olimpiadach jest możliwy. Uczeń zainteresowany udziałem w takiej olimpiadzie musi na bieżąco śledzić informacje publikowane przez organizatora olimpiady, aby ustalić w jakim terminie dyrektor jego szkoły musi podjąć czynności niezbędne do zgłoszenia udziału ucznia. Musi również poinformować dyrektora swojej szkoły o zamiarze wzięcia udziału w danej olimpiadzie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dyrektorowi jego szkoły spełnienie wymagań formalnych stawianych przez organizatora olimpiady.

Kiedy maturzysta powinien złożyć deklarację maturalną?

Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza Komunikat o harmonogramie egzaminów oraz Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Informacje te (w tym harmonogram egzaminu i załączniki) dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dyrektorzy naszych szkół przesyłają na adresy mailowe podane z ankiecie rekrutacyjnej informacje o terminach i dokumentach maturalnych obowiązujących w danym roku szkolnym.

Gdzie znajdę druk deklaracji przedmiotów rozszerzanych w LO?

Uczniowie rozpoczynający naukę w liceum ogólnokształcącym po klasie VIII szkoły podstawowej otrzymują druk deklaracji rozszerzeń wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi, dołączonymi do ankiety zgłoszeniowej.              

Przy wyborze rozszerzeń trzeba pamiętać o tym, że  uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, zaś uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Uczniowie zgłaszający się do klasy II lub kolejnych LO otrzymują deklarację rozszerzeń w trakcie procesu rekrutacyjnego i muszą pamiętać o konieczności kontynuacji rozszerzeń przedmiotów wybranych w swoich poprzednich szkołach.

Jak uzyskać zaświadczenie o odbywaniu nauki w naszej szkole?

Zaświadczenia o odbywaniu nauki w naszej szkole możliwe są do uzyskania po mailowym kontakcie z Biurem Szkół pod adresem [email protected].

Egzaminy

Czym się różnią wymagania od podstawy programowej?

Podstawą programową jest określony w przepisach prawa oświatowego obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, jakie powinien uzyskać uczeń w toku nauki.

Wymagania edukacyjne to oczekiwane  osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych.

Kiedy mogę umawiać się na egzaminy indywidualne?

Na indywidualne egzaminy klasyfikacyjne uczeń może umówić się od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia wskazanego w planie roku szkolnego jako ostatni dzień zdawania egzaminów klasyfikacyjnych.

Co zrobić, jeśli uczeń ED otrzyma ocenę niedostateczną z egzaminu końcoworocznego?

Uczeń edukacji domowej, który na egzaminie klasyfikacyjnym otrzymał ocenę negatywną z jednego lub dwóch przedmiotów, może poprawić ocenę w trakcie sesji poprawkowej w sierpniu.

Lista obowiązkowych rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

Szkoła podstawowa, klasy I-III:

klasa I

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny

klasa II

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny

klasa III

  • nauczanie zintegrowane
  • język obcy nowożytny


Szkoła podstawowa, klasy IV-VIII:

klasa IV

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • przyroda
  • informatyka

klasa V

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka

klasa VI

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka

klasa VII

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka
  • chemia
  • fizyka

klasa VIII

  • j. polski
  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny
  • historia
  • matematyka
  • geografia
  • biologia
  • informatyka
  • chemia
  • fizyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • edukacja dla bezpieczeństwa


Liceum:

klasa I

  • język polski 
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • filozofia 
  • historia
  • historia i teraźniejszość 
  • geografia 
  • biologia 
  • chemia 
  • fizyka 
  • matematyka 
  • informatyka 
  • edukacja dla bezpieczeństwa 

(Uczeń wybiera dwa przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym)

klasa II

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • podstawy przedsiębiorczości

(Uczeń kontynuuje realizacje rozszerzeń wybranych w klasie I)

klasa III

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia
  • geografia
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • informatyka
  • podstawy przedsiębiorczości

(Uczeń kontynuuje realizacje rozszerzeń wybranych w klasie I)

klasa IV

  • język polski
  • język obcy nowożytny 
  • drugi język obcy nowożytny 
  • matematyka
  • historia

(Uczeń kontynuuje realizację rozszerzeń wybranych w kasie I)

Jak wygląda egzamin ustny?

Szczegółowe informacje o formule i zasadach przeprowadzania egzaminu ustnego w ramach egzaminu klasyfikacyjnego znajdują się na stronie poświęconej egzaminom w edukacji domowej.

Jak wygląda egzamin pisemny?

Szczegółowe informacje o formule i zasadach przeprowadzania egzaminu pisemnego w ramach egzaminu klasyfikacyjnego znajdują się na stronie poświęconej egzaminom w edukacji domowej.

Jak zapisać się na egzaminy/sesje?

Aby zapisać dziecko na egzamin w trakcie sesji egzaminacyjnej wyznaczonej przez szkołę, należy skorzystać z platformy TwójMMS, przez którą prowadzimy zapisy na egzaminy.

W przypadku chęci umówienia się na egzamin w indywidualnym terminie, również na platformie TwójMMS zamieściliśmy kontakty do naszych nauczycieli, z którymi można się umawiać w ciągu całego roku.

Czy mogę zdawać egzaminy w czasie ferii ziomowych?

Tak, na podstawie art. 44l ustęp 2 Ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły może  uzgodnić z rodzicami uczniów i uczniami terminy egzaminów klasyfikacyjnych w czasie trwania ferii zimowych.

Oferta

Jak skorzystać z programów językowych Rosetta i Mango?

Uczniowie naszych szkół od klasy I szkoły podstawowej do ostatniej klasy liceum mogą korzystać z dostępu do programów językowych Rosetta Stone i Mango.

Warunki zgłoszeń i zasady korzystania można znaleźć na stronie poświęconej programom językowym.

Wszystkie pytania związane z dostępem do programów można kierować na adres mailowy: [email protected]

Ogólne

Co to znaczy "MMS"?

MMS to skrót od pełnej nazwy Montessori Mountain Schools, pod jaką działają od lat nasze szkoły.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do szkoły?

Warunki i zasady zapisów do poszczególnych Szkół prowadzonych przez Fundację jako organ prowadzący, znajdziesz na stronie każdej ze szkół.

Czy program nauczania w MMS jest taki, jak w publicznych szkołach?

Programy nauczania w szkołach prowadzonych przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi są zgodne z podstawa programową obowiązującą w szkołach publicznych.

premiera

Poznaj wyjątkowe historie

uczniów z edukacji domowej!